شرکت داروسازی ژانوس

تحصیلات:  دکتری تخصصی فارماسیوتیکس

تحصیلات: دکتری داروسازی

منا بابائی

تحصیلات: کاردانی مهمانداری هواپیما

تحصیلات: کارشناسی مدیریت مالی

تحصیلات: دکتری داروسازی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

تحصیلات: کارشناسی حسابداری

مهرداد آقائی

تحصیلات: دیپلم کامپیوتر

تحصیلات: کارشناسی ارشد شیمی

تحصیلات: کارشناسی شیمی

تحصیلات: کارشناسی حسابداری

تحصیلات: فوق دیپلم هوا و فضا

حسین کمندی

تحصیلات: دیپلم برق خودرو