شرکت داروسازی ژانوس

شرکت پخش دایا دارو

شرکت پخش دارویی اکسیر(سهامی خاص)

شرکت پخش سراسری طب نوین

شرکت پخش فردوس

شرکت دارو بهداشت آسیا